حفاظ مسکونی

حفاظ مسکونی

حفاظ مسکونی چیست؟
حفاظ مسکونی پوششی نرده مانند دادر که در گذشته فقط نوع آهنی آن موجود اما امروزه حفاظ های مسکونی با همان جنس آهنی در طرح های نوینی وارد بازار شده اند که امنیت خانه ها را تامین می کنند